Zhodnocení realizace projektu

Realizace celého projektu probíhala bezproblémově, dosáhlo se stanovených projektových cílů. Všichni účastníci byli se školeními velice spokojeni.

Během realizace projektu se nám podařilo naplnit plán a proškolit celý počet podpořených osob. Veškeré osoby se účastnili všech kurzů a úspěšně dokončili kurzy předepsaným způsobem. Počet úspěšných absolventů kurzů byl splněn na 100% (proškolila se celá cílová skupina, na níž byl projekt dimenzován).

 

Výstupy a výsledky:

Počet podpořených osob - byl celkem 83

Počet úspěšných absolventů kurzů – byl 148 osob

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů – byl 1 produkt 

 

Inovovaným produktem byl v tomto případě výstup kurzu v klíčové aktivitě č. 3: S Zvýšení a udržování kvality zručnosti pracovníků při servisu zařízení v elektrárnách a jaderných elektrárnách, konkrétně kurz č. 4 Servis speciálních radiálních a axiálních kluzných ložisek na čerpadlech SIGMA. Jednalo se o vysoce specifický kurz, díky němuž vyškolení pracovníci vyhověli nárokům na zabezpečení požadovaných provozních parametrů (vibrace, teploty) včetně dosažení projektované životnosti daného zařízení a tím zabezpečení technické a jaderné bezpečnosti. Tento kurz byl vysoce specifický a jedinečný na celém trhu.

 

SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PARAMETRŮ KRITÉRIA INOVATIVNOSTI

 

V průběhu realizace projektu Specialista projektu upravoval a specifikoval obsah a metody jednotlivých vzdělávacích aktivit tak, že byla zachována flexibilita a účelnost vzdělávacího procesu za použití zpětné vazby s cílovou skupinou. Tento přístup maximálně zohledňoval vyvíjející se potřeby cílové skupiny.

 

Způsob výběru témat školení zcela odrážel specifické vzdělávací potřeby účastníků vyplývající z analýzy potřeb cílové skupiny. Na základě této analýzy, dále na základě hodnoticích pohovorů, analýzy počátečního stavu a požadavků společnosti a s přihlédnutím k pracovním specializacím účastníků, byly pro cílovou skupinu navrženy vzdělávací oblasti a jí odpovídající kurzy. Tento systém přesně odrážel potřeby rozšíření pracovních a osobních dovedností zaměstnanců.

 

Společnost zavedla systém trvalého vzdělávání přímo na pracovišti. Všichni, jež se podílely na výstupech a výsledcích projektu, se i nadále permanentně vzdělávají. V kontextu plánu vzdělávání byly v rámci tohoto projektu řešeny vysoce odborné a specifické disciplíny.

 

Specifické vzdělávání podpořené tímto projektem přineslo zcela nové prvky do procesu vzdělávání ve společnosti, svým charakterem a obsahem se stalo zároveň nepřenositelné.

 

 

UDRŽITELNOST PROJEKTU

 

Poskytnutí podpory napomohlo společnosti SIGMA - ENERGO s.r.o. udržet vlastní podíl na trzích EU a díky zvýšení a rozšíření odborné kvalifikace zaměstnanců je společnost připravena flexibilně reagovat na příležitosti získání nových podílů na trzích a došlo ke zkvalitnění našich poskytovaných služeb servisu.

Systém vzdělávání bude i nadále ve společnosti příjemce užíván dlouhodobě a bude v obdobném rozsahu pokračovat i po ukončení finanční podpory ze zdrojů ESF. Stane se nedílnou součástí existence společnosti a nástrojem s trvalým rozvojovým potenciálem, včetně všech vzdělávacích procesů, neboť pro jeho další rozvoj je nezbytné, aby bylo ve vzdělávání pokračováno. Tento realizovaný projekt má trvalý charakter, není časově ohraničen. Z výše uvedených důvodů jsou i po ukončení podpory z ESF a pro efektivní využívání jeho výsledků plánovány potřebné finanční a personální zdroje.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete - sídlo firmy - kamenná prodejna

map

SIGMA - ENERGO s.r.o.
Na Nivkách 299
674 01 Třebíč
Česká republika

Hotline: +420 601 335 204
Kontakty